JE MAN – ACHTER DE SCHERMEN

Startups betrekken me bij hun ideeën, soms bij de ontwikkeling van hun business- en/of verdienmodellen, vragen om Second Opinions over de gekozen technologie of om business support in het algemeen. Heel vaak starten we met idee A om na verloop van tijd en discussie via idee B bij idee C uit te komen ('eigenlijk zouden we...').

JE MAN – ACHTER DE SCHERMEN

Dank voor je interesse in mijn activiteiten. Je was nieuwsgierig en misschien op zoek naar een second opinion. Wel, ik hoor graag your first (lees: je agenda).

Weet overigens dat ik startups graag bijsta in het traject tussen het idee en de vertaling daarvan naar een running business. Dat is dan ook de wereld waarin mijn gehalte als trusted adviser moet blijken.

Als m’n naam je niet direct iets zegt: ik opereer altijd op basis van vertrouwelijkheid, in de coulissen, en het is mijn taak en verplichting te spiegelen en te reflecteren, te sparren en te helpen wikken en wegen, maar nooit om in de schijnwerpers te treden. Voor jou zal ik hier kort vertellen wat m’n werk behelst, welke onderwerpen we zouden kunnen tackelen. Ken je m’n naam al wel dan ben je goed ingevoerd, en hoef ik je misschien niet eens al te veel te vertellen; misschien wat over hoe ik met je kan werken.

We zijn in onze wereld telkens weer bezig nieuwe werkelijkheden te scheppen en voorsprongen te nemen op de toekomst. Mijn taak als second opinion, als sparring partner, is de verbeelding daarbij in bedwang te houden. Nu eens door haar terecht te wijzen, dan weer door haar te helpen. Er bestaan wel degelijk voorschriften voor voorspoed en mijn toegevoegde waarde kan zijn samen met jou de goede methode daarvoor te vinden; met voorzichtige bezinning als motor.

Er is een overlap tussen de dingen die ertoe doen en de dingen je die nog kunt beïnvloeden; de kunst is deze overlap te vergroten middels focus. En dus tref je mij wanneer je me uitnodigt náást je: luisterend, reflecterend, filosoferend, concluderend, vertalend, praktisch aangevend, waarbij ik je bovendien kan verwijzen naar anderen of naar vergelijkbare cases.
Ik hou van de intellectuele uitdaging en de analyse en ben kritisch op nutteloos uitweiden, het bewandelen van zijwegen, het missen van de kern van de kwestie, de waas over de oorspronkelijke beweegredenen. Flauwe vermoedens die je zomaar geluk en buitenkansen zouden kunnen voorhouden, help ik vermijden.

Je mag mijn rol ook beschouwen als die van een ‘Devils Advocate’: door het met een zekere hardnekkigheid stellen van vragen en het bieden van alternatieven koppelen we waarheid aan wijsheid. Het is opmerkelijk hoe vaak dit leidt tot nieuwe, nooit eerder opgekomen, inzichten – niet perse die ik voorstel of aanhang, maar geheel nieuwe, voortkomend uit de discussie(s).

Het doel is altijd: je inspireren het juiste te doen, effectief, en jou op jouw beurt anderen te laten inspireren. Het gaat erom de overig betrokkenen te kunnen stimuleren de durf erin te houden om op de vleugels van hun energie en hun vaardigheden de gewenste uitkomsten te boetseren.

Ik doe dit in feite al 30 jaar. Sinds 1991 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Met inmiddels een behoorlijke lijst van bestuurders bij Nederlandse en Europese mediaorganisaties op de track record; reclame- en mediabureaus, kranten- en tijdschriftenorganisaties, Out-of-Home exploitanten en internetbedrijven. Sommige de grootsten in hun werkgebied, anderen – zoals nieuwe media-startups – de kleinsten, maar dan vaak weer snelle groeiers.

Startups betrekken me bij hun ideeën, soms bij de ontwikkeling van hun business- en/of verdienmodellen, vragen om Second Opinions over de gekozen technologie of om business support in het algemeen. Heel vaak starten we met idee A om na verloop van tijd en discussie via idee B bij idee C uit te komen (‘eigenlijk zouden we…’).

Aan mijn verdere activiteiten heb ik een verdere beschrijving gewijd op deze website. Constateer daar ook dat ik geen klantenlijst publiceer en geen opdrachten aanneem van toeleveranciers zoals automatiseerders. En, vooruitlopend op je eventuele verdere interesse; uiteraard, elke vorm van remuneratie (fixed fee, ‘time & material’ etc.) is mogelijk, afhankelijk van omstandigheden en overige afspraken.

Voor startups hanteer ik, naast een specifieke aanpak, ook aangepaste tarieven, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden.

Mail, tweet of bel me – het eerste gesprek is altijd, voor beiden, helemaal vrijblijvend.